Ostatnie Wpisy

STY

11

linkologia.pl spis.pl
 
Rękawice robocze

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia. Przyszły przedsiębiorca musi również określić, w jakiej formie zamierza prowadzić działalność.

 

Obowiązek uzyskiwania koncesji albo zezwoleń na niektóre rodzaje działal­ności wynika z ustawy o swobodzie dzia­łalności gospodarczej Ta ustawa zawiera ważne dla przedsiębiorców zasady. Tę na przykład, że podejmowanie, wykonywa­nie i zakończenie działalności gospo­darczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zacho­waniem warunków określonych przepisa­mi prawa. I tę, że organ administracji pu­blicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wyko­nywania lub zakończenia działalności przez zainteresowaną osobę od spełnie­nia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumen­tów lub ujawnienia danych, nieprzewi­dzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku działalności czy produkcji art. Spożywczych dotyczy to również ochrony rąk – rękawice ochronne.

Podejmowanie działalności

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsię­biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospo­darczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorę)' będąc)' osobami fizyczny­mi. Na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie i wykonywanie działalno­ści gospodarczej może wiązać się dodat­kowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Koncesje

W Polsce obowiązuje zasada swobody rodzajów prowadzenia działalności, jed­nak niektóre jej rodzaje podlegają ostrzej­szym wymogom. Są to te rodzaje działal­ności, na których prowadzenie należy uzyskać koncesję lub zezwolenie. Reguły uzyskiwania koncesji określone są w róż­nych aktach prawnych. Zasadą jest, że koncesje są wydawane na podstawie wniosku, który powinien zawierać ozna­czenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i ad­res, numer w rejestrze przedsiębiorców, a także określenie rodzaju i zakresu wy­konywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja i inne in­formacje wymagane odrębnymi przepisa­mi, regulującymi daną działalność. Czasami jest wymagane zachowanie higieny pracy np. rękawice robocze.  Kon­cesji udziela minister właściwy ze wzglę­du na przedmiot działalności podlegają­cej koncesjonowaniu. Przyznawana jest na czas oznaczony (S- 50 lat).

 

Obowiązek uzyskania zezwoleń odnosi się do bardzo wielu dziedzin działalności gospodarczej. Wy­nika on z wielu przepisów szczegół owych zawartych w odrębnych ustawach.

 

wykonywania działalności objętej zezwo­leniami, a także tryb wydawania, odmo­wy wydania i cofania zezwoleń.

Zwykle decyzja organu zezwalające­go na prowadzenie określonych form działalności gospodarczej wiąże się z ko­niecznością spełniania przez przedsię­biorcę dodatkowych wymogów. Zezwo­lenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli przedsiębiorca (osoba) spełni wszystkie warunki, musi otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w danym zakresie, np. pro­wadzenie biura rachunkowego, sprzeda­ży alkoholu czy uzyskania licencji w za­kresie prowadzenie usług przewozu osób samochodem osobowym.

 

Rejestracja firmy

W zależności od formy, w jakiej bę­dzie prowadzona działalność gospodar­cza, przedsiębiorca musi zarejestrować się w odpowiednim urzędzie lub sądzie. Jeśli działalność prowadzona będzie in­dywidualnie bądź w formie spółki cywil­nej, wystarczy rejestracja w urzędzie gminy lub miasta. Jeśli natomiast zakła­damy spółkę prawa handlowego, ko­nieczne jest zarejestrowanie jej w Krajo­wym Rejestrze Sądowym, w odpowied­nim wydziale sądu gospodarczego.

Pierwszym urzędem, do którego trafia przyszły przedsiębiorca, jest urząd gminy (miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. To tam osoby rozpoczyna­jące prowadzenie indywidualnej działal­ności gospodarczej, a także wspólnie)' spółek cywilnych, rejestrują firmę. Do urzędu zabrać należ)' dowód osobisty i gotówkę na opłacenie zgłoszenia lub dowód opłaty. Na miejscu wypełnić trze­ba urzędowy formularz (zgłoszenie).

cheap020   tagi: artykuły bhp, bielone, producent rękawic roboczych, rękawice ochronne, rękawice robocze

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

zielontysddsad | blogsally | szalonaszatynka | olgabaratosz | motantivert | Mailing