Archiwum 11 stycznia 2009


sty 11 2009 Rękawice robocze
Komentarze (0)

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia. Przyszły przedsiębiorca musi również określić, w jakiej formie zamierza prowadzić działalność.

 

Obowiązek uzyskiwania koncesji albo zezwoleń na niektóre rodzaje działal­ności wynika z ustawy o swobodzie dzia­łalności gospodarczej Ta ustawa zawiera ważne dla przedsiębiorców zasady. Tę na przykład, że podejmowanie, wykonywa­nie i zakończenie działalności gospo­darczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zacho­waniem warunków określonych przepisa­mi prawa. I tę, że organ administracji pu­blicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wyko­nywania lub zakończenia działalności przez zainteresowaną osobę od spełnie­nia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumen­tów lub ujawnienia danych, nieprzewi­dzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku działalności czy produkcji art. Spożywczych dotyczy to również ochrony rąk – rękawice ochronne.

Podejmowanie działalności

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsię­biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospo­darczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorę)' będąc)' osobami fizyczny­mi. Na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie i wykonywanie działalno­ści gospodarczej może wiązać się dodat­kowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Koncesje

W Polsce obowiązuje zasada swobody rodzajów prowadzenia działalności, jed­nak niektóre jej rodzaje podlegają ostrzej­szym wymogom. Są to te rodzaje działal­ności, na których prowadzenie należy uzyskać koncesję lub zezwolenie. Reguły uzyskiwania koncesji określone są w róż­nych aktach prawnych. Zasadą jest, że koncesje są wydawane na podstawie wniosku, który powinien zawierać ozna­czenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i ad­res, numer w rejestrze przedsiębiorców, a także określenie rodzaju i zakresu wy­konywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja i inne in­formacje wymagane odrębnymi przepisa­mi, regulującymi daną działalność. Czasami jest wymagane zachowanie higieny pracy np. rękawice robocze.  Kon­cesji udziela minister właściwy ze wzglę­du na przedmiot działalności podlegają­cej koncesjonowaniu. Przyznawana jest na czas oznaczony (S- 50 lat).

 

Obowiązek uzyskania zezwoleń odnosi się do bardzo wielu dziedzin działalności gospodarczej. Wy­nika on z wielu przepisów szczegół owych zawartych w odrębnych ustawach.

 

wykonywania działalności objętej zezwo­leniami, a także tryb wydawania, odmo­wy wydania i cofania zezwoleń.

Zwykle decyzja organu zezwalające­go na prowadzenie określonych form działalności gospodarczej wiąże się z ko­niecznością spełniania przez przedsię­biorcę dodatkowych wymogów. Zezwo­lenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli przedsiębiorca (osoba) spełni wszystkie warunki, musi otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w danym zakresie, np. pro­wadzenie biura rachunkowego, sprzeda­ży alkoholu czy uzyskania licencji w za­kresie prowadzenie usług przewozu osób samochodem osobowym.

 

Rejestracja firmy

W zależności od formy, w jakiej bę­dzie prowadzona działalność gospodar­cza, przedsiębiorca musi zarejestrować się w odpowiednim urzędzie lub sądzie. Jeśli działalność prowadzona będzie in­dywidualnie bądź w formie spółki cywil­nej, wystarczy rejestracja w urzędzie gminy lub miasta. Jeśli natomiast zakła­damy spółkę prawa handlowego, ko­nieczne jest zarejestrowanie jej w Krajo­wym Rejestrze Sądowym, w odpowied­nim wydziale sądu gospodarczego.

Pierwszym urzędem, do którego trafia przyszły przedsiębiorca, jest urząd gminy (miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. To tam osoby rozpoczyna­jące prowadzenie indywidualnej działal­ności gospodarczej, a także wspólnie)' spółek cywilnych, rejestrują firmę. Do urzędu zabrać należ)' dowód osobisty i gotówkę na opłacenie zgłoszenia lub dowód opłaty. Na miejscu wypełnić trze­ba urzędowy formularz (zgłoszenie).